1వ తరగతి తెలుగు - పంజరం బొమ్మను చూసి, అక్షరాలను వరుస క్రమంలో అమర్చి పదాన్ని తయారు చేయుట-10

Put the parts in order to form a sentence. When you think your answer is correct, click on "Check" to check your answer. If you get stuck, click on "Hint" to find out the next correct part.

కింది బొమ్మను చూసి, కింది అక్షరాలను వరుస క్రమంలో అమర్చి పదంను తయారు చేయండి.


పంజరం