ఎడమ వైపు ఉన్న బొమ్మలను, కుడి వైపున గల పదాలను Drag and Drop పద్ధతి ద్వారా జతపరుచుము.

1వ తరగతి తెలుగు - జతపరుచుటMatch the items on the right to the items on the left.
తబల
కంజర
తల

తబల

కంజర

తల